Missie en visie
Museumkwartier

Binnen de beleidskaders en ambities van de gemeente, hebben Museumkwartiermakers een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd:

Het is de ambitie van de samenwerkende partijen in het Museumkwartier om het culturele profiel van de stad Den Haag te vergroten door te investeren in de attractiviteit van het Museumkwartier.

Over vier jaar is het Museumkwartier nationaal en internationaal bekend. Door de positionering van het merk en het gebied weten bewoners en bezoekers het Museumkwartier te vinden en wordt het dé verblijfsplek en hét rustpunt van de binnenstad. De musea hebben zelf, maar ook samen, een aantrekkelijke programmering door het jaar heen. Het aanbod aan musea en culturele instellingen is verder uitgebreid. Het resultaat van de inspanningen is nog hoogwaardiger aanbod, wat leidt tot meer (inter)nationale bezoekers en kwaliteitstoeristen die langer verblijven, meer besteden en vaker terugkomen. Dit draagt bij aan een kwalitatief hoog voorzieningenniveau waarmee de attractiviteit van de stad toeneemt.
Kaders voor de toekomst

Het Collegeakkoord ‘Samen voor de stad’, de
Economische visie Den Haag +2030 (RIS303550), de
Strategie Toerisme 2020-2025 (RIS302975) en de
agenda ‘De binnenstad groeit 2018-2022’ (RIS28721)

onderschrijven het belang en de ambities voor
het Haagse Museumkwartier. Bovendien levert de
ontwikkeling van het Museumkwartier een belangrijke
bijdrage aan de ambitie om het bezoekersaantal rond

het Binnenhof tijdens de renovatie periode op peil te
houden.

Het belang van het Museumkwartier wordt nog
eens bevestigd in het recent vastgestelde Sociaal-
economisch herstelplan voor Den Haag (RIS306618):

“Samen met culturele instellingen en andere
organisaties werken we aan het versnellen van de
ontwikkeling en versterking van het Museumkwartier.
Bij de verkoop van voormalige Amerikaanse

ambassade wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar
en gebruiker die hieraan kan bijdragen.”

Ambitie

Binnen de beleidskaders en ambities van de
gemeente, hebben Museumkwartiermakers een
gemeenschappelijke ambitie geformuleerd:

Het is de ambitie van de samenwerkende partijen in
het Museumkwartier om het culturele profiel van de
stad Den Haag te vergroten door te investeren in de
attractiviteit van het Museumkwartier.

Over vier jaar is het Museumkwartier nationaal en
internationaal bekend. Door de positionering van het
merk en het gebied weten bewoners en bezoekers
het Museumkwartier te vinden en wordt het dé

verblijfsplek en hét rustpunt van de binnenstad.
De musea hebben zelf, maar ook samen, een
aantrekkelijke programmering door het jaar heen.
Het aanbod aan musea en culturele instellingen is

verder uitgebreid. Het resultaat van de inspanningen
is nog hoogwaardiger aanbod, wat leidt tot meer
(inter)nationale bezoekers en kwaliteitstoeristen
die langer verblijven, meer besteden en vaker

terugkomen. Dit draagt bij aan een kwalitatief hoog
voorzieningenniveau waarmee de attractiviteit van de
stad toeneemt.

Doelstellingen

Om deze ambitie te verwezenlijken,
hebben de Museumkwartiermakers
de volgende gezamenlijke
doelstellingen geformuleerd:

Uitbreiden en meer divers maken van het cultureel
aanbod in het Museumkwartier waardoor het culturele
profiel van de stad als geheel wordt vergroot.

Ontwikkelen van gezamenlijke culturele
programmering en arrangementen om de
bestedingen en verblijfsduur te verlengen, zowel in het
Museumkwartier als daarbuiten.

Laten aansluiten van de fysieke beleving van
het gebied bij het verhaal en de merkdoelstellingen
van het Museumkwartier, zowel ’s avonds als overdag.

Uitbreiden van het culturele evenementenaanbod
in het Museumkwartier met als doel om het
Museumkwartier bij een breder publiek onder de
aandacht te brengen, meer bezoekers naar het gebied

te trekken en het bezoek aan de culturele instellingen
te stimuleren waarbij de Museumkwartiermakers zich
met name richten op het laagseizoen (de winter) en
andere rustige momenten in het jaar.

Om dit te realiseren wordt:

De samenwerking tussen partijen in het
Museumkwartier verder geformaliseerd en
geprofessionaliseerd.

Het voorliggende Meerjarenprogramma uitgevoerd.

Het Museumkwartier sterker ingebed in de
binnenstedelijke samenwerking om de attractiviteit
van het gebied te vergroten.

Bevorderen van de wayfinding in en naar het
Museumkwartier vanuit de bronpunten (o.a. station,
fietsenstallingen en parkeergarages) om (nieuwe)
bezoekers te activeren het Haagse Museumkwartier te bezoeken.

Vergroten van de bekendheid van het Museumkwartier
door het versterken van de (online) vindbaarheid
van het Museumkwartier Den Haag, (nieuwe)
bezoekers activeren om (partners/instellingen van) het Museumkwartier te bezoeken en verblijfs- en
herhaalbezoek te stimuleren.

Samen met gemeente en Rijk oplossingen zoeken
om de bezoekersstromen tijdens de verbouwing van
het Binnenhof op peil te houden.

HIER is het Museumkwartier.

2023 - Museumkwartier